Homes for Ukraine – Our Mediators

Svitlana Stadnyk

Svitlana Stadnyk is a co-founder and a President of the Association for Family Mediators of Ukraine (AFMU) since it’s foundation in 2019. She is an experienced family mediator and a mediator for Hague Convention Cross-Border Child Abduction cases certified by MiKK e.v. 

She began her career in marketing and worked as a CEO of national distributing company of powertools before becoming a mediator in 2015. 

Svitlana also is a mediation trainer at Ukrainian BAR Association and KROK Business School and a honorary member of National Association of Mediators of Ukraine.

Світлана Стадник

Світлана є співзасновницею та президентом Асоціації сімейних медіаторів України (АСМУ) з моменту її заснування у 2019 році. Вона є досвідченим сімейним медіатором, крім іншого сертифікована MiKK e.v. для роботи в міжнародних сімейних справах, що підпадають під Гаазьку конвенцію.

Вона розпочала свою кар’єру в маркетингу та працювала генеральним директором національної дистриб’юторської компанії електроінструментів, перш ніж стати медіатором у 2015 році.

Також Світлана є тренером з медіації в Національної Асоціації Адвокатів України та Бізнес-школі КРОК та почесним членом Національної Асоцації Медіаторів України

Iryna Fedorych

Iryna began her career as a lawyer in family and corporate law. In 2012 she gained a State Certificate of Practice as a notary. In 2017 she obtained a PhD in Inheritance Law.  In 2018 she started practicing as a mediator. Since then she has been practicing family and business mediation as well as restorative justice. Iryna is an intervisor and an external expert in implementation mediation at the Free Legal Aid System in Ukraine. She is a co-author and an educational ADR programs trainer and a coach.   

Iryna is a member of Lviv Mediation Center,  National Association of Mediators of Ukraine and a member of the Board of Association for Family Mediators of Ukraine. Iryna loves science fiction, music and both creative and business writing.

Ірина Федорич

Ірина розпочала професійну діяльність як юрист у сфері сімейного та корпоративного права. У 2012 році вона отримала Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. У 2017 році захистила дисертацію та отримала звання кандидата юридичних наук. У 2018 році розпочала практикувати медіацію, зокрема сімейну та бізнес медіацію, а також медіацію у підході відновного правосуддя (медіація під час кримінального провадження). Ірина інтервізор та зовнішній експерт у забезпеченні надання доступу до медіації Системи надання безоплатної правової допомоги в Україні. Співавтор та тренер навчальних програм з альтернативного врегулювання спорів. 

Ірина член Львівського центру медіації,  Національної асоціації медіаторів України та член правління Асоціації сімейних медіаторів України.

Tetiana Vodopian

Tetiana Vodopian of Ukrainian origin has over 15 years’ experience in family and civil law both in private practice as attorney, in-house lawyer, and judge assistant. She started as a mediator in 2016. 

 In 2017 Tetiana co-founded and headed the NGO “Mediation and Dialog Center”. Tetiana has significant experience as the author and trainer in a range of educational courses in law and mediation.  She is  PhD in Law, lecturer at a university and author of papers in the field of family, civil, health law and mediation.  

Outside of work Tetiana balances time with her family and four children.

Тетяна Водоп’ян

Тетяна Водоп’ян з України, має більше 15 років стажу роботи у сфері сімейного та цивільного права як адвокат та юрист в організації. Почала практикувати медіацію з 2016 року.

У 2017 році Тетяна стала співзасновницею та головою ГО “Центр медіації та діалогу”. Тетяна має значний досвід як розробник та тренер навчальних курсів з права та медіації. Вона є кандидаткою юридичних наук, викладає в університеті, а також є автором статей з сімейного, цивільного, медичного права та медіації.

У своєму житті, окрім роботи Тетяна присвячує час сім’ї та вихованню чотирьох дітей.

Anna Prosvetova

Anna is a psychologist and trainer in communication psychology. She heads the school of conscious parenting and is the author of books on age psychology and child-parent relationships. 

Anna is the author and facilitator of training programs in emotional intelligence, conflict-free communication, negotiation techniques and communication psychology.

She has been practicing family and organizational mediation since 2020. She is a member of the Association for Family Mediators of Ukraine.

Анна Просвєтова

Анна – психолог і тренер з психології спілкування.  Очолює школу свідомого батьківства, є автором книг з вікової психології та дитячо-батьківських стосунків.

Анна є автором та фасилітатором тренінгових програм з емоційного інтелекту, безконфліктного спілкування, техніки ведення переговорів та психології спілкування.

Практикує сімейну та організаційну медіацію з 2020 року. Член Асоціації сімейних медіаторів України.